Zmiany wprowadzone

$h=Uwagi do drugiej wersji projektu modernizacji placu Na Rozdrożu
$k=audyt, srodmiescie, razem bez barier
$a=Maciej Sulmicki, Paweł Ziniewicz
$d=2018.06.10
$z=0
$o=
$b=

#Pismo ZM-18-0787-02-PZ

Do Zarządu Dróg Miejskich.

Nawiązując do konsultacji projektu modernizacji placu Na Rozdrożu, przesyłam
następujące uwagi i wnioski:

185-udp-rozdroze-1.jpg
1. Pozytywnie oceniamy skrócenie przejścia i przejazdu przez łącznik na północ od
przystanku pl. Na Rozdrożu 02. Poprawi to widoczność oraz zapobiegnie
niebezpiecznym manewrom na przejściu.

2. Przejścia podziemne, które mają alternatywne przejście naziemne są rzadko używane,
podpadają w ruinę, niszczeją. Jednocześnie wejścia do tuneli powodują, że
infrastruktura piesza i rowerowa jest poprowadzona nieoptymalnie - wąsko, kręto.
Biorąc pod uwagę, że projekt przewiduje zapewnienie możliwości przejścia w poziomie
we wszystkich relacjach obsługiwanych przez przejście podziemne pod Al.
Ujazdowskimi, wskazana byłaby jego likwidacja, a przynajmniej zwężenie wejść. Oba
rozwiązania pozwolą na wyprostowanie i poszerzenia chodnika i drogi rowerowej po
obu stronach placu. Rozwiązałoby to też problem nadal nieadekwatnej przestrzeni na
kumulację pieszych i rowerzystów po zachodniej stronie przejścia przez Aleje
Ujazdowskie po północnej stronie placu.

3. Droga dla rowerów wzdłuż Trasy łazienkowskiej po stronie południowo-zachodniej
powinna zostać zamieniona miejscami z chodnikiem, by zmniejszyć liczbę punktów
kolizji (chyba że planowana jest przebudowa dalszego odcinka, z konsekwentnym
prowadzeniem drogi dla rowerów wzdłuż wykopu i dostosowaniem kładki do takiego
rozwiązania).

4. Przejście przez Aleje Ujazdowskie przy Agrykoli jest nieoptymalne. Lewoskręt w ulicę
Agrykola ma aż 100m, choć skręca tam niewiele samochodów (ulica jest wyłączona z
ruchu samochodowego, z wyjątkiem dojazdu do jednej posesji). Likwidując lewoskręt,
przynajmniej przed przejściem, można poszerzyć wyspę dzielącą. Skrócenie przejścia
pozwoli zoptymalizować program sygnalizacji świetlnej oraz zapewnić przestrzeń na
kumulację rowerzystów.

5. Droga dla rowerów w południowo-zachodnim rogu skrzyżowania została zaplanowana
przy założeniu, że dominującą (priorytetową) relacją będzie zachód-północ.
Tymczasem, biorąc pod uwagę brak możliwości kontynuacji podróży w kierunku
północnym po zachodniej stronie Al. Ujazdowskich, co najmniej równie istotna wydaje
się relacja wschód-zachód. Tym samym łuki w tej relacji powinny zostać zwiększone.
Pozwoli to też zwiększyć przestrzeń na kumulację pieszych i rowerzystów.

rozdroze-184-5s.jpg
6. Z projektu powinno zostać wykreślone poszerzenie jednopasmowego wlotu na łącznik z
Trasy Łazienkowskiej w kierunku al. Wyzwolenia do dwóch pasów ruchu, a odzyskana
przestrzeń wykorzystana do wyznaczenia przejścia dla pieszych zgodnego z zasadami
projektowania uniwersalnego wzdłuż al. Wyzwolenia. Nie ma uzasadnienia ani dla
poszerzania jezdni przed skrzyżowaniem z al. Wyzwolenia, ani dla niewyznaczenia
przejścia dostępnego dla wszystkich.

7. Projekt powinien zostać uzupełniony o chodniki wydzielone z jezdni łączących górny
poziom placu z dolnym, tak by zapewnić dostępność przystanków również w przypadku
awarii wind. Z rysunku wynika, że przy windach jest wystarczająca ilość miejsca na
chodnik o szerokości min. 1,6m.

#Projekt

Projekt przebudowy węzła przesiadkowego przy placu Na Rozdrożu,
download://projekty1/2018-05-Rozdroze/185-Rozdroze.pdf
.

#Zobacz też

Uwagi do poprzedniej wersji projektu: [[udp_rozdroze-184]].

Uwagi do kolejnej wersji projektu: [[udp_rozdroze-207]].


Zmiany oczekujace na akceptacje

Brak zmian.