Wiaty substandardowe

Rok temu przeprowadzono konsultacje warszawskich standardów pieszych [zobacz >>>]. (Przyjęte zostały wczoraj.) Konsultacjom poddano też standardy dostępności przestrzeni miejskiej. W międzyczasie zaczęto wymieniać wiaty przystankowe na nowe, montowane przez spółkę czerpiącą dochody z reklam umieszczanych na przystankach w zamian za ich utrzymanie. Widoczne są przy tym rozbieżności między teorią a praktyką. Przy nowych wiatach pojawiają się ślepe i ciasne ciągi piesze, trasy prowadzące przez trawniki, a w korespondencji pojawia się nowy dogmat - nieomylności koncesjonariusza.

Teoria

W standardach pieszych wskazano na potrzebę zapewnienia podstawowej przestrzeni przeznaczonej wyłącznie dla ruchu pieszego oraz zapewnienia rozwiązań eliminujących potencjalne konflikty (np. kolizje pieszych przechodzących wzdłuż ulicy z oczekującymi na przystanku transportu zborowego).

W standardach dostępności powtórzono, że ciągi ruchu pieszego powinny być oddzielone od obszaru, w którym ustawiane są elementy infrastruktury, takie jak wiaty przystankowe.

Praktyka

Na zdjęciu wiata przystanku Plac Zawiszy 15 przed hotelem Sobieski. Została ustawiona tak, by od strony południowej można się do niej było dostać po trawniku lub zygzakiem, przytulając się do ściany wiaty. Zamiast w linii wcześniej ustawionych elementów małej architektury (biletomatu, tablicy informacyjnej), wiatę ustawiono obok i pod innym kątem, eliminując możliwość przejścia w prostej linii zarówno przed nią, jak i za nią.

Wiatę przystanku Plac Zawiszy 03 ustawiono tak, by była jak najbardziej oddalona od jezdni, a za nią pozostał jedynie ciasny przesmyk. Dzięki temu pasażerowie muszą pokonywać kilkumetrową odległość między wiatą a autobusem (co wydłuża czas wymiany pasażerów zwłaszcza w przypadku osób starszych, dla których możliwość skorzystania z ławki ma największe znaczenie), przeplatając się przy tym z pieszymi. Za to piesi nie chcący wchodzić między wsiadających i wysiadających mogą przecisnąć się przytulnym pisuarem powstałym za wiatą.

Wszystko to według Zarządu Transportu Miejskiego jest rozwiązaniem optymalnym.

Warto w tym kontekście przypomnieć remont chodników i przystanków na Euro 2012, gdy pojawiła się okazja do korekty położenia przystanków - odsuniętych o 60 i 150 m od skrzyżowania [zobacz >>>] - bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Mimo uznania potrzeby skrócenia tras przesiadkowych, miasto nie skorzystało z okazji. Według wyceny na potrzeby budżetu partycypacyjnego, obecnie przeniesienie przystanków kosztowałoby ok. 300 tys. zł. Jak widać po poniższej korespondencji, wyciągnięto wnioski i uznano, że lepiej kategorycznie obstawać przy złych rozwiązaniach.

Korespondencja

Pismo RBB-15-0112-01-AS z 7 IV 2015 r.

Uprzejmie proszę o dosunięcie wiaty przystankowej przy ulicy Raszyńskiej obok hotelu Sobieski do krawędzi jezdni serwisowej hotelu.

Obecna lokalizacja wiaty utrudnia przejście pieszym. Chodnik przed wiatą jest obecnie wąski, a za wiatą bardzo wąski i dodatkowo dostęp do niego zablokowany jest przez kosz na śmieci, biletomat i tablicę informacyjną, które zostały wcześniej usytuowane tak, by jak najmniej utrudniać poruszanie się po chodniku.

Przesunięcie wiaty powinno też wyeliminować problem zastawiających całą szerokość chodnika (od strony hotelu) samochodów [wtedy jeszcze nie było słupków - przyp. red.]. Poprawi również warunki ruchu pasażerów idących w kierunku ulicy Tarczyńskiej - obecnie trasa w linii prostej w tym kierunku prowadzi przez trawnik.

Odpowiedź ZTM z 28 IV 2015 r.

W odpowiedzi na pismo RBB-15-0112-01-AS ZTM pragnie na wstępie wyjaśnić, iż zamontowana w ostatnim czasie na terenie przystanku PL. ZAWISZY 15 nowoczesna konstrukcja jest jedną z 1580 sztuk wiat zakupionych przez koncesjonariusza w ramach projektu "Przystanek Komunikacji Miejskiej", prowadzonego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Koncesjonariusz będzie też partycypował w kosztach sprzątania przystanków, ponosił opłaty za oświetlenie wiat oraz wykonywał wszelkie naprawy i usługi serwisowe. Wyjaśniamy, że Miasto w ostatnich latach nie dysponowało środkami na zakup tak dużej ilości wiat, a potrzeby wyposażenia przystanków, zgłaszane m.in. przez pasażerów, wciąż rosną. Warto tu podkreślić, że w sprawie wyposażenia w wiatę przystanku PL. ZAWISZY 15 wpłynęło do ZTM wiele wniosków (pierwsze datowane są na 2010 r.).

Odnosząc się natomiast do kwestii usytuowania wiaty, uprzejmie informujemy, że montaż konstrukcji nastąpił zgodnie z treścią podkładu geodezyjnego oraz z obowiązującymi normami określającymi m.in. szerokość ciągu pieszego (minimalna szerokość ciągu powinna wynosić 2,5m niezależnie od tego czy jest on za wiatą czy przed nią). Posadowienie wiaty względem pozostałych elementów wyposażenia przystanku pozwala zachować bezpieczną przestrzeń dla pieszych, w tym także dla wózków inwalidzkich i dziecięcych.

Dyrektor Pionu Przewozów Zarządu Transportu Miejskiego
Andrzej Franków

Do wiadomości: AMS S.A.

Pismo RBB-15-0112-02-AS z 28 VIII 2016 r.

Nawiązując do pisma ZTM-PI-1.051.104.2015.BGL, dziękuję za odpowiedź. Zwracam jednak uwagę, że nie odniesiono się w niej do problemów wymienionych w pierwotnym piśmie wynikających z usytuowania nowej wiaty na przystanku pl. Zawiszy 15. Dla przypomnienia, aktualna lokalizacja przystanku utrudnia ruch pieszy, dzieląc ciąg pieszy na dwa wąskie pasy zamiast wpisania się w ciąg obiektów (koszy na śmieci, tablic informacyjnych i biletomatów), które już wcześniej stały na chodniku. Czyni to kilkudziesięciocentymetrowy ciąg pieszy wydzielony za wiatą przy pomocy słupków bezużytecznym. Dodatkowo, lokalizacja wiaty utrudnia przejście z przystanku w kierunku ulicy Tarczyńskiej, wymuszając poruszanie się zygzakiem lub po trawniku.

W związku z powyższym, wnoszę ponownie o skorygowanie usytuowania wiaty, tak by jej tylna cześć znajdowała się w linii pozostałych obiektów usytuowanych na chodniku.

Pismo RBB-15-0112-03-AS z 28 VIII 2016 r.

Uprzejmie proszę o skorygowanie usytuowania wiaty przystanku pl. Zawiszy 03, tak by dostępna była zarówno przestrzeń do wymiany pasażerów (przed wiatą), jak i ciąg komunikacyjny (za wiatą). Obecne usytuowanie wiaty, ok. 5m od jezdni, jest niewygodne zarówno dla pasażerów (muszących pokonać większą odległość między autobusem a wiatą), jak i dla pieszych (muszących przechodzić przez strefę wymiany pasażerów. Dodatkowo, za wiatą powstała nieprzyjazna, ciasna i ciemna przestrzeń, nie spełniająca wymogów ciągu pieszego, za to zachęcająca do brudzenia i niszczenia przestrzeni publicznej.

W związku z powyższym, wnoszę o przesunięcie wiaty o ok. 2m w kierunku jezdni.

[Na to pismo póki co nie otrzymaliśmy odpowiedzi.]

Odpowiedź ZTM z 19 IX 2016 r.

Zarząd Transportu Miejskiego po zapoznaniu się z treścią kolejnego wystąpienia dotyczącego usytuowania wiaty na przystanku PL. ZAWISZY 15 pragnie zauważyć, iż Państwa pismo nie wnosi żadnych nowych elementów, pozwalających ZTM na udzielenie odpowiedzi zawierającej informacje inne, niż przekazane we wcześniejszej korespondencji. Na podstawie informacji pozyskanych od AMS SA, ponownie potwierdzamy, iż przedmiotowa wiata usytuowana jest zgodnie z obowiązującymi normami i koncesjonariusz nie widzi podstaw do jej relokacji.

Dyrektor Pionu Przewozów Zarządu Transportu Miejskiego
Andrzej Franków

[Pogrubienie od redakcji.]

Razem bez barier na Facebooku