25 lutego odbyła się II edycja warsztatów na temat projektowania uniwersalnego. W zajęciach wzięli udział studenci (przyszli projektanci), architekci oraz urzędnicy odpowiedzialni za planowanie i projektowanie przestrzeni miejskiej.

Uczestnicy wspólnie zastanawiali się, na czym polega projektowanie uniwersalne i komu ma służyć. Rozmawiali też o przepisach, które nakładają na inwestorów i architektów takie projektowanie przestrzeni, by służyła wszystkim użytkownikom, bez względu na sprawność czy wiek.

Po części wykładowo-dyskusyjnej słuchacze zostali podzieleni na grupy, których zadaniem było wcielenie się w role osób z niepełnosprawnościami oraz niewidomych. Uczestnicy otrzymali wózki inwalidzkie, laski dla niewiadomych oraz przepaski na oczy i zostali poproszeni o odbycie wybranej trasy w pobliżu placu Konstytucji.

Uczestnicy przekraczali pasy, sprawdzali dostępność przystanków autobusowych i tramwajowych, a także lokali usługowych.

Zadanie miało na celu wskazanie barier, z którymi muszą radzić sobie osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich oraz osoby niewidome.

Podczas części dyskusyjnej omówiono zaobserwowane problemy. Do najważniejszych zaliczono wysokie krawężniki i stopnie prowadzące do lokali, brak pochylni, źle umiejscowione kosze na śmieci blokujące dojście do przystanków, a także zbyt wysoko zawieszone przyciski przy przejściach dla pieszych.

Prowadzący zajęcia – dr hab. inż. arch. Marek Wysocki – pokazał uczestnikom przykłady rozwiązań, które pozwalają na dostosowanie przestrzeni dla wszystkich. Prezentacja standardów była okazją do dyskusji, jak projektować przestrzeń i infrastrukturę miejską w Warszawie.

Razem bez barier na Facebooku