Pismo ZM-18-0835-01-PZ

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu.

Nawiązując do projektu wyznaczenia przejść dla pieszych w otoczeniu ronda Dmowskiego, przesyłam uwagi i wnioski:

Uwagi ogólne

1. Poprawa dostępności otoczenia ronda Dmowskiego oraz warunków ruchu niezmotoryzowanych w centrum miasta powinna być traktowana priorytetowo. Projekt stanowi krok do przodu w tym kierunku i powinien zostać doprowadzony do etapu realizacji jak najszybciej.

2. Łuki na drodze dla rowerów, w szczególności w relacjach na wprost, powinny być możliwie największe, bez ich sztucznego ograniczania do 10-20m.

3. Przejazdy rowerowe powinny zostać wykonane w technologii bezkrawężnikowej, z zachowaniem ciągłości asfaltu w ciągu drogi rowerowej.

4. Projekt powinien uwzględnić powiązanie dróg rowerowych z przewidzianą do realizacji w 2016 roku drogą dla rowerów w ciągu ul. Marszałkowskiej oraz dopuszczeniem ruchu rowerowego po buspasie (projekt do budżetu partycypacyjnego pt. „Marszałkowską na rowerze”).

Uwagi szczegółowe

1. Przejście dla pieszych przez północne ramię skrzyżowania powinno znajdować się bliżej tarczy skrzyżowania niż przejazd. Zmniejszy to liczbę przecięć ciągów ruchu pieszego i rowerowego w podróżach z/do metra i przystanku tramwajowego.

2. Północne przejście należy uzupełnić o brakujący azyl między torami tramwajowymi a jezdnią wschodnią Marszałkowskiej.

3. Droga rowerowa w północno-zachodnim narożniku skrzyżowania została poprowadzona w miejscu istniejącej windy, brakuje informacji, czym/gdzie zostanie ona zastąpiona.

4. Przestrzeń między barierkami a schodami w północno-zachodnim narożniku skrzyżowania już teraz wykorzystywana jest przez pieszych. W przypadku poprowadzenia tamtędy drogi dla rowerów oraz po wyznaczeniu naziemnych przejść, ruch pieszy zdecydowanie wzrośnie. W związku z tym, aby zachować funkcjonalność drogi dla rowerów i zapewnić bezpieczne warunki ruchu pieszego, w projekcie należy przewidzieć zarówno ciągły chodnik, jak i drogę dla rowerów.

Przewidziana w projekcie kładka drogi dla rowerów powinna zostać poprowadzona po zewnętrznej stronie obu par schodów w narożnikach z zachowaniem trzymetrowej szerokości, a po śladzie pierwotnie planowanej drogi dla rowerów powinien zostać poprowadzony chodnik. Aby zachować ciągłość chodnika przy północnych schodach, należy odsunąć o parę metrów początek pasa do lewoskrętu.

5. Wjazd na pas rowerowy w ul. Poznańskiej powinien być łagodniejszy (przynajmniej poprzez skrócenie/wyłukowanie końcówki pasa do parkowania).

6. Należy zastanowić się nad celowością budowy zatoki autobusowej przy pasie dla autobusów w kierunku zachodnim, w miejscu, gdzie zatrzymują się wszystkie autobusy. Rozsądniejszym wyjściem byłoby rozpoczęcie pasa dla autobusów przed skrzyżowaniem (z dopuszczeniem wykorzystania go do prawoskrętu przez pozostałych uczestników ruchu), tak by za skrzyżowaniem mógł on pełnić funkcję zatoki (był dostępny tylko dla autobusów).

7. Łączniki rowerowe po zachodniej stronie skrzyżowania z Nowogrodzką pozostawiają niewielką przestrzeń do kumulacji dla pieszych. Dodatkowo, wjazd na Nowogrodzką nie jest w żaden sposób osłonięty przed najechaniem od tyłu. Przejazd rowerowy w kierunku północnym powinien kończyć się ślepo, nakazem lewoskrętu w Nowogrodzką, a wjazd rowerzystów w Nowogrodzką powinien odbywać się na zasadach ogólnych. W przypadku zachowania łączników, należy zapewnić osłonięty pas włączenia w jezdnię Nowogrodzkiej oraz większą przestrzeń na kumulację pieszych.

8. Wyspa między przejazdem dla rowerów przez zachodnią część Nowogrodzkiej a Marszałkowską powinna sięgać pasa ruchu do jazdy na wprost.

9. Należy zastanowić się nad zabezpieczeniem przejazdu rowerowego przez tory w linii Nowogrodzkiej w kierunku zachodnim przed nielegalnym wykorzystywaniem przez samochody, np. poprzez ustawienie słupka na środku (rozdzieleniem na dwa „pasy ruchu”). To samo dotyczy wylotu po stronie wschodniej, gdzie zachodzi ryzyko nielegalnego parkowania.

10. Po zachodniej stronie skrzyżowania z Nowogrodzką powinna zostać uwzględniona śluza rowerowa typu drugiego między przejazdem dla rowerzystów a jezdnią Marszałkowskiej w celu obsługi relacji N/S->E.

11. Wjazd na pas rowerowy po zachodniej stronie skrzyżowania z Nowogrodzką powinien być łagodniejszy.

12. Należy rozważyć skrócenie przejścia dla pieszych przez zachodnią jezdnię Marszałkowskiej po południowej stronie skrzyżowania poprzez ograniczenie przekroju jezdni na jego wysokości do trzech pasów ruchu.

13. Po wschodniej stronie skrzyżowania z Nowogrodzką powinna zostać uwzględniona śluza rowerowa typu drugiego między przejściem dla pieszych a jezdnią Marszałkowskiej w celu obsługi relacji S->W. Aby umożliwić bezpieczny wjazd na śluzę, wyspa rozdzielająca kierunki ruchu na Nowogrodzkiej powinna zostać skrócona.

14. Nadmierna szerokość jezdni na przejściu dla pieszych przez Marszałkowską po południowej stronie skrzyżowania powinna zostać ograniczona do minimum (9,25-12,25m zamiast 13,25m na jezdni zachodniej, w zależności od liczby pasów ruchu, oraz 9,25m zamiast 15m na jezdni wschodniej). Pozwoli to na skrócenie przejść dla pieszych i ew. poszerzenie azyli między jezdniami a torowiskiem.

15. Zamiast wydzielonego pasa do prawoskrętu dla rowerzystów, po południowej stronie skrzyżowania z ul. Nowogrodzką powinno zostać wyznaczone dodatkowe przejście dla pieszych, tak by możliwe było pokonanie ramion skrzyżowania w dowolnej kolejności, w zależności od momentu w cyklu sygnalizacji. Przejście to uzupełni też lukę w możliwościach przedostania się przez Marszałkowską między ulicami Nowogrodzką a Żurawią (docelowo w obu przypadkach wymagających przejścia przez światła na ulicy poprzecznej, by dojść do przejścia przez Marszałkowską). Dodatkowe przejście nie będzie miało wpływu na ruch samochodowy.

16. Należy ograniczyć szerokość jezdni przy zatoce autobusowej na wschodnim wylocie skrzyżowania do normatywnej (obecnie zatoka ma szerokość umożliwiającą zatrzymanie się dwóch autobusów obok siebie). Należy też zastanowić się nad celowością budowy zatoki autobusowej przy pasie dla autobusów, w miejscu, gdzie zatrzymują się wszystkie autobusy. Rozsądniejszym wyjściem byłoby rozpoczęcie pasa dla autobusów przed skrzyżowaniem (z dopuszczeniem wykorzystania go do prawoskrętu przez pozostałych uczestników ruchu), tak by za skrzyżowaniem mógł on pełnić funkcję zatoki (był dostępny tylko dla autobusów).

17. Wschodnie przejście należy uzupełnić o brakujący azyl między torami tramwajowymi a jezdnią południową Al. Jerozolimskich.

18. Niejasna jest funkcja drugiego przystanku za przejściem przez wschodnie ramię skrzyżowania.

19. Przejście i przejazd przez ul. Widok powinny zostać wyniesione, z zastosowaniem parametrów progu spowalniającego (wjazd do strefy „Tempo 30”).

20. Szerokość ul. Widok powinna zostać ograniczona do minimum, poprzez zabudowanie powierzchni wyłączonej z ruchu oraz zwężenie wlotu do szerokości uniemożliwiającej wyprzedzanie samochodu przepuszczającego pieszego na przejściu.

21. Łączniki rowerowe po południowej stronie skrzyżowania z ul. Widok niepotrzebnie rozcinają przestrzeń chodnika. Dodatkowo, wjazd na ul. Widok nie jest w żaden sposób osłonięty przed najechaniem od tyłu. Przejazd rowerowy w kierunku południowym powinien kończyć się ślepo, nakazem lewoskrętu w Widok, a wjazd rowerzystów w ulicę od południa powinien odbywać się na zasadach ogólnych (co zapewni możliwość wjazdu łukiem o normatywnym promieniu). W przypadku zachowania łączników, należy zapewnić osłonięty pas włączenia w jezdnię ul. Widok.

22. Przystanek autobusowy Centrum 04 na ul. Marszałkowskiej powinien zostać przeniesiony na odcinek między rondem Dmowskiego a ul. Widok w celu zapewnienia bardziej zwartego węzła przesiadkowego. Zatoka autobusowa nie jest w tym przypadku potrzebna, tym bardziej że z przystanku korzysta jedna linia dzienna.

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej, Polska Inżynieria Sp. z o.o.

Projekt

Projekt wykonawczy na przebudowę ronda Dmowskiego: JPG, 12855 kB.

Razem bez barier na Facebooku