Walka o naziemne przejście dla pieszych do Dworca Centralnego [zobacz >>>] trwa. ZDM w odpowiedzi na naszą petycję [zobacz >>>] zasłania się przypuszczeniami na temat możliwego negatywnego wpływu przejścia na jadące równolegle tramwaje, ale my nie ustepujemy.

2011.03.09: ZDM może przypuszczać, że przejście może zwiększyć

ZDM-ZTOR-IO-DMS-5512-183-3-11

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 22.12.2010 r. Zarząd Dróg Miejskich informuje, że sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Al. Jerozolimskie - E. Plater jest jedną z sygnalizacji działających w obszarze Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem w Warszawie, którego budowa była dofinansowana ze środków unijnych. Zgodnie z § 17 ust. 9 Umowy o dofinansowanie projektu Z/2.14/I/1.6/19/05/U/3/06 zawartej w dniu 11,04.2006 r., Beneficjent (m.st. Warszawa) jest zobowiązany zwrócić dofinansowanie w przypadku gdy w okresie 5 lat od dnia podpisania ww. umowy Projekt ulegnie znaczącej modyfikacji, o której mowa w art. 30 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999r., ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych.

Poprzez znaczącą modyfikację projektu rozumie się:

1. modyfikacje wpływającą na jego charakter lub warunki jego wykonania lub przyznające firmie lub instytucji publicznej nienależyte korzyści, oraz

2. modyfikacje wynikającą albo ze zmiany charakteru własności danej pozycji infrastruktury albo zaprzestania lub zmiany lokalizacji działalności produkcyjnej.

Znacząca modyfikacja oznacza jednoczesne spełnienie co najmniej jednego z warunków wymienionych w pkt. l i co najmniej jednego z warunków wymienionych w pkt. 2, a ponadto miedzy tymi warunkami musi zachodzić związek przyczynowo - skutkowy.

W kontekście projektu unijnego niezwykle ważne jest zachowanie wskaźników osiągniętych w projekcie, w tym przypadku szczególnie:

• liczba zmodernizowanych urządzeń sterowania ruchem drogowym - 37,

• liczba zakupionych i zamontowanych elementów informowania podróżnych - 5,

• średni czas przejazdu między dwoma punktami sieci - 14 min.( komunikacja szynowa w Al. Jerozolimskich)

Zgodnie z § 17 ust.7 i 8 Umowy o dofinansowanie , zmiany zachodzące w projekcie, nie powinny przekraczać 15% ich wartości:

• jeśli nie przekraczają – Beneficjent ma obowiązek poinformować Instytucje Pośredniczącą o zaistniałych zmianach, która może wyrazić sprzeciw wobec planowanych zmian, w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia planowanych zmian,

• jeśli przekraczają – zmiany te muszą uzyskać zgodę zarządu województwa.

Proponowana przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic E. Plater i Al. Jerozolimskich poprzez wytyczenie przejścia w poziomie wpłynie na czas przejazdu między dwoma punktami sieci. Zmianie ulegnie jeden ze wskaźników osiągniętych w projekcie. Możemy przypuszczać, iż wprowadzenie na skrzyżowaniu przejścia pieszego przez ul. Al, Jerozolimskie w osi jezdni oraz wprowadzenie przejścia w poziomie przez ul. E. Plater może zwiększyć czas przejazdu między dwoma punktami sieci. Z uwagi na dodatkowe strumienie kolizyjne, zwiększenie ilości faz ruchu na skrzyżowaniu pogorszeniu mogą ulec warunki podróży komunikacją szynową.

Pozostałe wskaźniki osiągnięte w projekcie Zintegrowany System Zarządzania Ruchem nie ulegną zmianie.

Wobec powyższego wytyczenie przejść pieszych na skrzyżowaniu Jerozolimskie – E. Plater wiąże się z przebudową skrzyżowania, zatwierdzeniem nowego projektu organizacji ruchu i sterowania oraz zmianami w systemie pod względem sterowania obszarowego i priorytetu dla komunikacji szynowej. Wszystkie te zmiany jak wskazano na wstępie są uwarunkowane wytycznymi UE odnośnie trwałości projektu.

Jednocześnie informujemy, że nowe lokalizacje przejść dla pieszych planowane przy założeniu przebudowy ulicy E. Plater i budowy parkingów podziemnych nie były planowane w ramach przeprowadzonych w ubiegłym roku robót utrzymaniowych.

Mając na uwadze powyższe informujemy, że obecnie funkcjonujące czasowe przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną przez ul. E. Plater w rejonie wyjazdu z Dworca Centralnego nie będzie funkcjonowało jako przejście stałe. Zostało ono wyznaczone z powodu remontu przejść podziemnych, wyłącznie na czas trwania ww. prac.

Do wiadomości:

1. ZTSO w miejscu

2. Dyrektor Gabinetu Prezydenta Urzędu m.st. Warszawy

Z-ca Dyrektora

Michał Trzciński

2011.04.13: Zielone Mazowsze wnosi o badania ruchu pieszego i podtrzymuje postulaty

Dotyczy: Pisma ZDM-ZTOR-IO-DMS-5512-183-3-11

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na naszą petycję z dnia 22 grudnia 2010 roku otrzymaliśmy odpowiedź, za którą serdecznie dziękujemy, gdyż wnosi ona wiele istotnych wątków do sprawy przejścia dla pieszych przez ulicę Emilii Plater na wysokości Dworca Centralnego.

W związku z Państwa odpowiedzią prosimy o dodatkowe wyjaśnienie. Czy sygnalizacja świetlna działająca na wyjeździe z dróg dojazdowych do budynku Dworca Centralnego jest elementem skrzyżowania Aleje Jerozolimskie – Emilii Plater? Sygnalizacja i przejście dla pieszych, o które nam chodzi w petycji są położone około 100 metrów na północ od skrzyżowania Al. Jerozolimskie – Emilii Plater, o którym piszą Państwo, że zostało objęte Zintegrowanym Systemem Zarządzania Ruchem dofinansowanym z funduszy unijnych.

Ponadto piszą Państwo w swojej odpowiedzi, iż: Możemy przypuszczać, że wprowadzenie przejścia w poziomie […] przez ul. Emilii Plater […]. Zwracamy uwagę, że chodzi nam o utrzymanie na stałe przejścia dla pieszych funkcjonującego obecnie jako tymczasowe. Naszym zdaniem jakiekolwiek przypuszczenia na temat tego przejścia są niedopuszczalne, gdyż możliwe jest wykonanie bezpośrednich badań terenowych lub pomiarów ruchu.

Według naszych obserwacji z przejścia korzysta blisko 3000 osób na godzinę (w czasie dnia), a więc więcej niż pasażerów pojazdów poruszających się ulicą Emilii Plater w ciągu godziny (według pomiarów własnych ZDM z 2009 roku dostępnych na stronie internetowej www.zdm.waw.pl). Jednocześnie piesi mogą przechodzi przez jezdnię w trakcie fazy czerwonej dla samochodów, która występowała także w sytuacji, gdy nie funkcjonowało jeszcze przejście tymczasowe. Obecnie przejście dla pieszych jest także bezpieczne – w ciągu miesiąca nawet pół miliona osób skorzysta z przejścia bez wypadku, a od początku funkcjonowania około 2,5 miliona osób.

Ponadto przejście dla pieszych na ulicy Emilii Plater jest wymagane prawem miejscowym - na mocy par. 12, ust. 1, p. 5f uchwały Rady Miasta Warszawy nr XCIV/2749/2010 z dnia 9 listopada 2010 roku przejście to powinno funkcjonować na stałe oraz zostać utworzone w celu realizacji planu zagospodarowania rejonu Pałacu Kultury i Nauki. Utworzenie przejścia dla pieszych jest zmianą organizacji ruchu i nie wymaga przebudowy ulicy.

Reasumując: wnioskujemy o wykonanie oficjalnych pomiarów ruchu pieszego oraz drogowego i niezależnej analizy wpływu funkcjonującego tymczasowego przejścia dla pieszych przez ulicę Emilii Plater na transport miejski w śródmieściu Warszawy. Podtrzymujemy nasz wniosek o utrzymanie przejścia dla pieszych przez ulicę Emilii Plater na stałe.

Z poważaniem,

Wojciech Szymalski, VIP

Razem bez barier na Facebooku