Korespondencja z Urzędem Miasta

Odpowiedź prezydenta miasta na kolejne pismo w nowoursynowskiej telenoweli [zobacz >>>], podobnie jak poprzednie stanowiska miasta, nie odniosła się do postulatów stawianych w naszych pismach. Dziwnym skokiem myślowym po raz kolejny zrównano wymianę szkiełek w sygnalizatorach i wymalowanie przejazdów rowerowych z przebudową całego skrzyżowania:

Odpowiedź prezydenta - 16 IX 2011 r.

W związku z Państwa ponownym wystąpieniem w sprawie przebudowy skrzyżowania Nowoursynowskiej/Dolina Służewiecka uprzejmie informuję, że wyjaśnienia Biura Drogownictwa i Komunikacji zawarte w piśmie znak: BD-KA-TR-MCZ-152-5-1-11 z dnia 25.07.2011 r. w pełni odzwierciedlają stan faktyczny i formalny związany z tą inwestycją. Środki, które były zarezerwowane w budżecie Dzielnicy Ursynów pozwoliły na taki zakres inwestycji, który został zrealizowany. Modernizacja całego skrzyżowania będzie możliwa w ramach remontu ciągu ul. Dolina Służewiecka. Państwa postulaty zostaną uwzględnione w momencie pozyskiwania środków finansowych na ten cel. jednakże w tej chwili nie jestem w stanie określić konkretnego terminu.

Z up. Prezydenta m. st. W-wy
Jacek Wojciechowski

Co dalej?

Mimo wszystko nie chcąc, aby miejskie pieniądze były tak bezmyślnie trwonione, uznaliśmy za konieczne skierowanie sprawy poziom wyżej - do Rady Miasta. Mamy nadzieję, że tym razem zachęci to urząd miasta, by zamiast trwonić energię na dalsze wyszukiwanie argumentów przeciwko wprowadzeniu drobnych korekt do realizowanej przebudowy, po prostu uzupełnili ją o brakujące przejazdy.

Skarga do Rady Miasta - 18 X 2011 r.

Do Przewodniczącej Rady Miasta m.st. Warszawy.

Niniejszym wnosimy skargę na prezydent miasta z powodu nienależytego wywiązywania się z obowiązków, co skutkuje naruszeniem prawa miejscowego i interesów mieszkańców poprzez nieodpowiedzialne wydatkowanie środków publicznych.

Skutkiem powyższych naruszeń jest niedostosowanie przebudowanej od zera sygnalizacji na skrzyżowaniu Dolina Służewiecka/Nowoursynowska do ruchu rowerowego na trzech z czterech ramion skrzyżowania.

Wadliwe wykonanie przebudowy nie zostało naprawione pomimo dwukrotnych pism do prezydent miasta (w załączniku). Należy przy tym zwrócić uwagę, że wykonanie przejazdów było już postulowane w uwagach do projektu z 2005 roku, a w kolejnych nie było powtarzane jedynie z powodu stwierdzenia na etapie ich formułowania, że przebudowa nie będzie obejmować skrzyżowania, a jedynie ulicę Nowoursynowską. W rzeczywistości przebudowa objęła całe skrzyżowanie, włącznie z robotami ziemnymi na wszystkich jego ramionach oraz ustawianiem nowych słupów sygnalizacyjnych, zarówno zastępujących stare jak i w miejscach, gdzie wcześniej sygnalizacji nie było.

Dotyczy to również strony północnej skrzyżowania, gdzie postawiono nowe sygnalizatory na przejściu przez pas do skrętu w ulicę Nowoursynowską.

W trakcie postępowania miały miejsce następujące zachowania stanowiące naruszenie art. 6, 7, 8 i 11 KPA:

a) Nieegzekwowanie zapisów Zarządzenia nr 5523/2010 Prezydenta m.st. Warszawy, które stanowi iż komórki organizacyjne Urzędu m.st. Warszawy, w tym Urzędy Dzielnic oraz jednostki organizacyjne m.st. Warszawy działają na rzecz tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju ruchu rowerowego. Pomimo wybudowania od zera nowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu, nie została ona dostosowana do potrzeb ruchu rowerowego na trzech z czterech ramion skrzyżowania.

b) Nieegzekwowanie zapisów Strategii zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy..., gdzie podkreślono, iż podstawową wadą systemu dróg rowerowych w Warszawie jest brak ciągłości (str. 69), a niespójny system dróg rowerowych został wymieniony wśród podstawowych słabości systemu transportowego miasta (str. 94). Jako podstawowe kryterium rozwoju systemu transportu rowerowego wymieniono z kolei „spójność” (str. 155), a jako jedno z priorytetowych zadań w odniesieniu do systemu transportowego wymieniono rozwój systemu rowerowego w Warszawie i istotne zwiększenie liczby podróży odbywanych rowerem w tym poprzez eliminowanie utrudnień w rozwoju ruchu rowerowego (str. 155-156). Wśród środków realizacji polityki transportowej w strefach II i III wymieniono rozwój systemu dróg rowerowych w kierunku głównych ciągów komunikacji publicznej, w tym przede wszystkim szynowej, prowadzących ruch do centrum (str. 122) – w tym przypadku takim ciągiem jest ulica Wałbrzyska prowadząca do stacji metra Służew. Wreszcie, wśród środków realizacji polityki transportowej, jako działanie realizujące 4 z 6 podstawowych celów strategii wymieniono Eliminowanie barier komunikacyjnych dla ruchu pieszego i rowerowego, w tym poprzez uzupełnianie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów (nowych i zastępujących kładki i tunele) (str. 116). W ramach przebudowy skrzyżowania nie wykorzystano okazji aby bez dodatkowych kosztów uzupełnić brakujące przejazdy rowerowe.

c) Stwierdzanie, że do wyznaczenia przejazdów dla rowerzystów konieczna jest ponowna przebudowa skrzyżowania i sygnalizacji. Po raz pierwszy takie stwierdzenie zostało udzielone w piśmie z 25 lipca 2011 roku, czyli jeszcze podczas trwania przebudowy sygnalizacji. Przyjmowanie stanowiska, że w celu wprowadzenia drobnej korekty (dodanie brakujących sygnalizatorów lub zamiana szkiełek w nich z modelu pieszego na pieszo-rowerowy) w organizacji ruchu konieczne jest wydawanie setek milionów złotych na przebudowę dopiero co przebudowanej sygnalizacji. Podtrzymywanie takiego stanowiska świadczy o nieodpowiedzialnym gospodarowaniu środkami publicznymi oraz podważa zaufanie do urzędu miasta – zarówno z powodu ich nieefektywnego wykorzystania (pominięcie ruchu rowerowego przy przebudowie całej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu) jak i dążenia do maksymalizacji kosztów ponoszonych przez miasta (sugerowanie konieczności ponownej przebudowy w celu naprawienia ominięcia popełnionego przy trwającej przebudowie).

d) Nieuwzględnienie zapisów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, w którym na rysunku 18 dotyczącym kierunków zagospodarowania przestrzennego przewidziano przejazdy rowerowe zarówno przez Dolinę Służewiecką, jak i przez północny wlot ulicy Nowoursynowskiej.

e) Selektywne stosowanie prawa poprzez stosowanie się do prawa krajowego (przytoczone w załączonych pismach rozporządzenie ministra infrastruktury) i równoczesne łamanie prawa miejscowego, co zostało wykazane w punktach a), b) i d).

W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

Światełko w tunelu

Równocześnie z korespondencją z prezydent miasta, kontaktowaliśmy się z wykonawcą przebudowy, czyli Urzędem Dzielnicy Ursynów, w sprawie drobniejszych problemów, takich jak połączenie z ul. Fosy:

Pismo do U.Dz. Ursynów - 19 VII 2011 r.

Proszę o informację, czy ścieżka rowerowa przy ul. Nowoursynowskiej, a konkretnie jej zakończenie przy ul. Fosa zostanie doprowadzone do stanu gwarantującego użyteczność i bezpieczeństwo oraz zgodnego z ustaleniami z rad technicznych w Biurze Drogownictwa z 2008 roku. W notatce ze spotkania z 1 XII 2008 r. [zobacz >>>] ustalono, że włączenie ścieżki rowerowej w ul. Fosy zostanie wyłukowane (promienie łuków min. 4m). Tymczasem obecnie ścieżka została wygięta w kierunku ulicy Nowoursynowskiej, jakby domyślnym celem podróży osób wjeżdżających na nią był wjazd pod prąd na ulicę Nowoursynowską.

Co więcej, jak widać na załączonych zdjęciach, jej obecny kształt skutkuje zerową widocznością rower-samochód.

Potęguje to masowe nielegalne parkowanie na trawniku, którego temat również był podnoszony na radach technicznych w sprawie projektu.

W związku z powyższym, wnoszę o:

1) wyłukowanie drogi rowerowej, aby umożliwić wygodną komunikację z ul. Fosy w kierunku wschodnim,

2) ustawienie wygrodzeń uniemożliwiających parkowanie na zdewastowanym trawniku oraz drodze dla rowerów oraz zapewniających minimalną widoczność.

(...)

Kilka pism później...

Urząd Dzielnicy w końcu dał się przekonać, że nieznaczne wygięcie ścieżki z powrotem w kierunku ulicy Nowoursynowskiej nie wyczerpuje wszystkich kierunków podróży, gdy przesłaliśmy zdjęcie z rady technicznej, na której zapis nt. wyłukowania drogi dla rowerów był zilustrowany graficznie.

Obecnie zarówno wjeżdżający na ścieżkę z Nowoursynowskiej (np. jadący z Arbuzowej bądź Arkadowej), jak i poruszający się dalej w/z kierunku Wisły mogą wygodnie włączyć się do ruchu. (Choć problem nielegalnego parkowania, jak widać, pozostaje aktualny.)

...i po spotkaniu na żywo

Co więcej, podczas rozmowy, wiceburmistrz Ursynowa Andrzej Bittel zgodził się, że nasze postulaty dotyczące sygnalizacji i oznakowania poziomego są możliwe do realizacji bez gruntownej przebudowy skrzyżowania. Liczymy więc na to, że do czasu, aż skarga będzie rozpatrywana przez Radę, stanie się już nieaktualna.

Razem bez barier na Facebooku