Pismo Pieszej Polski z 6 lipca 2018 r.

Do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

W imieniu związku stowarzyszeń Federacja Piesza Polska przesyłam poniższe uwagi do zarysu koncepcji ustawy o dostępności:

1. Federacja Piesza Polska popiera pomysł opracowania ustawy o dostępności. Wyrażamy nadzieję, że jej podstawy będą zgodne z Konwencją o prawach człowieka oraz Art. 9 i 20 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Jednocześnie pragniemy zauważyć, że bardzo ważnym i niemal całkowicie pomijanym aspektem dostępności jest infrastruktura piesza. Wygodne chodniki i bezpieczne przejścia przez jezdnie stanowią podstawę dla dostępności do obiektów architektonicznych i środków transportu. Liczymy na pojawienie się zasady projektowania uniwersalnego w przygotowywanej ustawie. Wyrażamy nadzieję, że w ramach ustawy o dostępności zostanie poprawionych wiele przepisów, które obecnie utrudniają chodzenie w Polsce. Należą do nich:

a) zwiększenie minimalnej szerokości pasa ruchu pieszego do 2 m, aby mogły się na chodniku swobodnie wyminąć dwie osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, o kulach lub z psem przewodnikiem.

b) wprowadzenie bezwzględnego pierwszeństwa pieszych przed przejściami - w krajach, gdzie takie przepisy istnieją ginie na drogach dwa razy mniej pieszych w przeliczeniu na milion mieszkańców [zobacz >>>]. Pieszymi są osoby z wadami wzroku i trudnościami w poruszaniu się. Prawo nie może dalej na nich narzucać obowiązków uważnego obserwowania jezdni i opuszczania jej w pośpiechu.

c) wprowadzenie zakazu parkowania na chodnikach - obecne przepisy powodują nie tylko niszczenie infrastruktury nie przygotowanej do jeżdżenia pojazdów, ale także skutkują co roku śmiercią kilkunastu pieszych, głównie osób w starszym wieku.

d) zakaz parkowania w miejscach nieoznakowanych jako postojowe - niejednoznaczne przepisy powodują, że samochody nagminnie stają w miejscach utrudniających widoczność przez co dochodzi do licznych wypadków z udziałem pieszych na przejściach.

e) dostosowanie sygnalizacji świetlnych do prędkości poruszania się pieszych z ograniczoną sprawnością ruchową - jednoznaczne przyjęcie, że pieszy ma prawo do przejścia na chodnik po drugiej stronie drogi w jednym cyklu świateł z prędkością 1 m/s.

f) zmniejszenie minimalnej odległości między przejściami dla pieszych - obecne przepisy często utrudniają dostanie się na drugą stronę ulicy.

g) dopuszczenie przejść dla pieszych na ukos skrzyżowania - umożliwienie przedostania się na wybrany narożnik skrzyżowania w jednym cyklu światła zielonego.

h) rezygnacja ze stosowania zatok autobusowych i wprowadzenia przepisów o przystankach półwyspowych.

2. Konieczne jest wprowadzenie przepisów ogólnych regulujących następujące zagadnienia dostępności pieszej:

a) wprowadzenie obowiązkowych audytów bezpieczeństwa przejść dla pieszych

b) minimalnych wymagań dotyczących jakości chodników, np. jednolitej wysokości podłużnej i rodzaju nawierzchni na wjazdach bramowych oraz zakaz prowadzenia rynsztoków przez przejścia dla pieszych, co jest obecnie znaczną barierą w dostępności w szczególności dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

3. W zakresie koordynacji zwracamy uwagę, że od 2017 roku istnieje w Polsce Krajowy Komitet Rewitalizacji, który w tym roku nie spotkał się ani razu. Jeśli rada ds. dostępności ma działać na podobnej zasadzie, to wątpliwości budzi sens jej powoływania.

4. W zakresie certyfikacji Federacja Piesza Polska chętnie opracuje standardy dostępności dla infrastruktury pieszej i będzie prowadzić audyty oraz certyfikację dla gmin i podmiotów prywatnych

5. Harmonizacja - dostrzegamy, że obecnie infrastruktura drogowa dalece odbiega od wymogów dostępności dla pieszych. Widzimy potrzebę wprowadzenia jednoznacznych zapisów w ustawie nakazujących jej dostosowanie w przeciągu najwyżej 8 lat.

6. Prawo do skargi - Federacja Piesza Polska chętnie podejmie się roli instytucji mediacyjnej w sprawie dostępności infrastruktury pieszej.

7. Zmiany w ustawach - Federacja Piesza Polska rozpoczęła działania nad opracowaniem kompletnej listy koniecznych zmian w prawie w celu zapewnienia dostępności przestrzeni dla pieszych. Najważniejsze postulaty zapisane są w pkcie 1 niniejszych uwag. Dalsze i bardziej sprecyzowane możemy przedstawić na kolejnych etapach prac nad ustawą.

Projekt

Zarys koncepcji Ustawy o dostępności: PDF, 183 kB.

Razem bez barier na Facebooku